Our Team

Dr. Rajesh Manik
Dr. Rajesh ManikPrincipal
Mr. Sukamani Singh
Mr. Sukamani SinghVice Principal
Ms. Hiranyamayee Das
Ms. Hiranyamayee DasComputer Teacher
Ms. Priyadarshini Dash
Ms. Priyadarshini DashDance Teacher
Mr. Prasanta Kumar Acharya
Mr. Prasanta Kumar AcharyaSports Teacher
Dr. Prativa Shree
Dr. Prativa ShreeScience Teacher
Dr. Sibani Sankar Tripathy
Dr. Sibani Sankar TripathyEnglish Teacher
Dr. Sarojini Pattnaik
Dr. Sarojini PattnaikYoga Teacher